Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanej RODO

I. Definicje

 1. Administrator– oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

Administratorem danych jest: SAIL&SURF SZYMON PASTUSZEK, z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 8/10, 78-550 Czaplinek, reprezentowanym przez Szymona Pastuszka, wpisanym do rejestru działalności gospodarczej pod numerem NIP 2530283917, REGON 380678791

 1. Dane osobowe –to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Administrator w celu rejestracji profilu,  zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, wysyłania informacji handlowych i marketingowych/newsletter będzie przetwarzał takie dane jak: imię i nazwisko,  adres zamieszkania, numer telefonu,  adres e-mail, NIP osoby fizycznej, adres IP;
 2. Przetwarzani danych osobowych– oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 3. Podmiot przetwarzający– oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
 4. Strona trzecia– oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
 5. Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
 6. Użytkownik/Klient– oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których korzysta się ze stron internetowych serwisu https://sailandsurf.pl ;
 8. Cookies Administratora  – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu;
 9. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://sailandsurf.pl 
 10. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego;

II.  Cel zbierania i przetwarzania danych

 1. Dokonując zakupu produktów znajdujących się w serwisie  https://sailandsurf.pl  wyrażasz świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty przetwarzające) w celu rejestracji profilu,  zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, obsługi konta w serwisie, dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora, działań marketingowych świadczonych przez Administratora, odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji danych, spełnienia ciążących na Administratorze  obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe tj. imię i nazwisko,  adres zamieszkania, numer telefonu,  adres e-mail, NIP osoby fizycznej, adres IP; w celu wskazanym w pkt. II ppkt. 1.
 3. Zakup każdego produktu znajdującego się w serwisie internetowym https://sailandsurf.pl  równoznaczny  jest z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką i Regulaminem serwisu.
 4. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją przez Ciebie Warunków niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie  odpowiedniej  zgody w serwisie https://sailandsurf.pl  podczas realizacji zamówienia. W przypadku nie wyrażenia przez Ciebie zgody nie dojdzie do realizacji zamówienia.
 5. Administrator bez uzyskania Twojej  świadomej zgody nie przetwarza i  nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych bądź adresowych. Wyjątek od tej reguły to sytuacja, w której Administrator zostanie zobligowany do udostępnienia danych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu prawnego.

III. Współpraca i powierzanie danych osobowych

 1. W celu kompleksowej realizacji wybranej przez Ciebie oferty  współpracujemy z różnymi podmiotami m.in. producentami mebli. Niniejszym podmiotom przekazujemy Twoje dane zgodnie z umową powiernictwa/umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz zasadami niniejszego regulaminu.
 2. W celu realizacji usługi Twoje dane osobowe mogą być również przekazane przez nas  innym niż wskazane w pkt. 1 podmiotom tj. osobom  przez nas zatrudnionym, przedsiębiorcom i firmom zewnętrznym współpracującym z nami na zasadzie umowy powiernictwa / umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w naszym imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z zasadami ochrony prywatności, w związku ze zleconymi przez serwis działaniami. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane i powierzane przez nas podmiotom uprawnionym zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym. Jeżeli będziesz dokonywać płatności on- line za pomocą systemu Przelewy24 lub PayU, Twoje dane zostaną udostępnione Przelewy24 lub PayU. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Administrator w takich  przypadkach wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe podawane do utworzenia profilu czy wpisywane do  formularza  rezerwacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

IV. Przechowywanie danych , prawo dostępu do danych

 1. Twoje dane osobowe przechowujemy, dopóki są one potrzebne do realizacji usługi i realizowania celów wynikłych z zawartej z nami umowy.  Dane przechowywane są także w celu prowadzenia profilu Użytkownika. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy od przepisów prawa (w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami),  okresu który jest niezbędny do ochrony interesów serwisu (np. do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu), okresu na jaki została udzielona zgoda (do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę).
 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania uzupełnienia niekompletnych danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V. Usuwanie danych

 1. W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W sytuacji kiedy dokonałeś rezerwacji w serwisie  jak również w przypadku kiedy założyłeś konto w serwisie https://sailandsurf.pl możesz usunąć swoje dane poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o usunięciu danych osobowych drogą pocztową na adres

Sail&Surf Szymon Pastuszek, ul. Jana Kochanowskiego 8\10, 78-550 Czaplinek 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@sailandsurf.pl. W takim przypadku Twoje dane są usuwane  z serwisu internetowego niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o usunięcie danych osobowych.

3. W taki sam sposób jak wskazany w pkt. V ppkt. 2 możesz złożyć  oświadczenie dotyczące Twoich  danych osobowych tj. wglądu, sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych.

4. Usunięcie danych  spowoduje trwałe usunięcie w serwisie internetowym https://sailandsurf.pl wszystkich wprowadzonych i przekazanych przez Ciebie danych osobowych tj.  imię i nazwisko,  adres zamieszkania, numer telefonu,  adres e-mail, NIP osoby fizycznej, adres IP oraz innych zapisanych tam treści. Trwałe usunięcie Twoich danych w serwisie internetowym spowoduje to, iż ponowne uzyskanie dostępu do konta nie będzie możliwe.

VI. Dodatkowa zgoda – przesyłanie informacji handlowej  do celów marketingowych / Newslleter

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystane tylko za Twoją dodatkową zgodą do celów marketingowych tj.:

     – przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej np.     reklam za pomocą poczty elektronicznej itp. /Newsletter

 1. Przesyłanie informacji handlowej we wskazany wyżej sposób wymaga wyrażenia Twojej zgody

    –  podczas rezerwacji oferty,

    – poprzez wprowadzenie swojego adresu e – maila do zakładki zapisz się do newsletter

co jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie Z Polityką Prywatności oraz Regulaminem,

VII. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do profilowania.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis https://sailandsurf.pl zabezpieczony jest  za pomocą m.in. bezpiecznego  protokołu szyfrowania komunikacji – SSL. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach;
 2. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez serwis z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

IX. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@sailandsurf.pl 

X. Odwołanie

Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych możesz złożyć skargę do organu regulującego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub lokalnego organu nadzorczego.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

XI . Pliki Cookies

 1. Stosowane przez Administratora są również pliki  Cookies (dane informatyczne, pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer za każdym razem gdy odwiedzisz nasz serwis przypisane są do Twojego konta lub przeglądarki). Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesji: są przechowywane na Twoim urządzeniu  do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Pliki Cookies sesji nie dają możliwości pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania .

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu dopóki Ty lub Twoja przeglądarka ich  nie skasuje. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie spowoduje ich usunięcia. Cookies trwałe nie dają możliwości  pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

     XII. Cel stosowania Plików Cookies

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację np. lokalizację, pomagają w tworzeniu statystyk. Stosowanie Plików Cookies ma na celu dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Korzystamy z Google Analitics, które rejestruje Wasze zachowanie na stronie. Administrator usługi wykorzystuje Cookies w celach: reklamowych, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, zbierania danych statycznych.

XIII.  Przechowywanie i udostępnianie Plików Cookies.

 1. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies. Możesz tego dokonać  za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu.
 2. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu  do Plików Cookies do swojego urządzenia. Pamiętaj, że w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu  będzie możliwe, z wyłączeniem funkcji, które wymagają plików Cookies co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
Shopping Cart
Scroll to Top
Skip to content